/Files/images/Ліцензія.jpg

СТАТУТ

Вишняківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Хорольської районної ради

Полтавської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Вишняківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хорольської районної ради Полтавської області (скорочена назва – Вишняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів ), (далі Навчальний заклад) є навчальним закладом, який належить до спільної власності територіальних громад Хорольського району.

1.2. Засновником Навчального закладу є Хорольська районна рада Полтавської області (далі - Засновник).

1.3. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4 . Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, має право відкривати рахунки .

1.5. Навчальний заклад є неприбутковою організацією.

1.6. Місцезнаходження Навчального закладу: 37860 Україна Полтавська область Хорольський район, село Вишняки вул. Шевченка, 25 .Телефон 0536294224.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти України 20.07.1995р. іншими законодавчими та правовими актами у галузі освіти, наказами відділу освіти, молоді та спорту Хорольської райдержадміністрації, рішеннями сесії Хорольської районної ради та цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „ Про освіту “, „ Про загальну середню освіту “ та інших законодавчих актів України.

1.9. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями Навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- вихованняшанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєїкомпетенції, передбаченоїзаконодавством України та цим Статутом.

1.12.Навчальний заклад несевідповідальність перед особою,суспільством,державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язаньз іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання та універсальний профіль навчання.

1.14. Навчальний заклад має право:

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого Навчального плану;

- в установленомупорядку розробляти івпроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими Навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженніівикористовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботуспеціалістів (у тому числі закордонних)на договірних(контрактних)умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонтна основі договорів підрядучи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- надавати платні послуги, які відповідно до законодавства Україниможуть надаватись державними Навчальними закладами;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.15. У Навчальному закладіможуть створюватися та функціонувати: кафедри,методичніоб’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методичнаслужби, наукові та інші об’єднанняучнів, вчителів, батьків.

1.16. Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальною установою охорони здоров‘я – Хорольською центральною районною лікарнею та Вишняківським фельдшерсько-акушерським пунктом.

1.17. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаютьсяугодами, що укладені між ними.

1.18. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремихпредметів Навчального плану визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою Навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий Навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий Навчальний план погоджується радою Навчального закладу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації.

2.3. Відповідно до робочого Навчального плану педагогічні працівники Навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Навчально- виховний процес у Навчальному Закладі здійснюється за груповою, індивідуальною та дистанційною формами навчання. Бажаючим надається право створювати умови для прискореного закінчення Навчального закладу та складання державної підсумкової атестації екстерном.

Індивідуальне, дистанційне навчання та екстернат у школі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами з відділом освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації.

2.5. Зарахування учнів доНавчального закладуздійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які зараховані до 1 класу), документ про відповідний рівень освіти.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються доНавчальногозакладу відповідно до законодавстваУкраїнита міжнародних договорів.

2.6. У Навчальному закладі для учнів школи за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня затверджується директором школи.

2.7. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом,за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації. Навчальний рік у закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалістьуроків у 1 класі - 35 хв., 2-4-х класах – 40 хв. 5-11-х класах Навчального закладу становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Навчального закладу, первинною профспілковою організацією і затверджується директором. Тижневий режим роботи Навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначених Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Навчання у випускних (9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.Оцінки з поведінки учням Навчального закладу не виставляються.

2.13. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

2.15. Учням, які закінчили певний ступень Навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні Навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.16. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист „За високі досягнення в навчанні“, Похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів“, золота медаль „За високі досягнення у навчанні“, срібна медаль „За досягнення у навчанні“. Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради закладу і в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.17. Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.18. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.19. У Навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.20. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.21. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.

3.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та виховання;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Навчального закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4.Учні закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Навчального закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу, правил для учнів;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- відвідувати Навчальний заклад в шкільній формі.

3.5. Учні Навчального закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і правил
внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.8.До педагогічної діяльності уНавчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту“ та іншими законодавчими актами.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавстваУкраїнидиректором школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.11.Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування Навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.12. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут Навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації ;

- вести відповідну документацію.

3.13. У Навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

3.15. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Навчального закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Навчального закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Навчального закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Навчального закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України.

Навчальний заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя,шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1.1. Управління Навчальним закладом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років. Директор Навчального закладу та заступник призначається на посаду та звільняється з посади згідно із законодавством України.

4.1.2. Директор Навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.1.3. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Навчального закладу, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

4.1.4.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція ), (далі – Збори, Конференція) учасників навчально-виховного процесу.

4.2.1. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об׳єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.2.3. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту Навчального закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків тютюну тощо.

4.2.4. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

- учнів Навчального закладу другого – третього ступеня – класними зборами;

- батьків – класними батьківськими зборами.

4.2.5. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 2 роки. Загальні збори (конференція) скликаєтьсчя не менше одного разу на рік.

4.2.6. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Навчального закладу, учасники зборів (конференції), якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор, засновники.

4.2.7. Загальні збори (конференція):

- затверджують змінита доповнення до Статуту Навчального закладу;

- обирають раду Навчального закладу , її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Навчального закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу.

4.2.8. У період між загальними зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є рада Навчального закладу.

4.3. Метою діяльності ради Навчального закладу є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Навчальним закладом;

-розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.1.Основними завданнями ради Навчального закладу є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.2. До ради Навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються зборами (конференцією) Навчального закладу.

На чергових виборах склад ради Навчального закладу оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.3. Рада Навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності, ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада Навчального закладу працює за планом, що затверджується зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради Навчального закладу може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради Навчального закладу приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради Навчального закладу, що не суперечать законодавству України та Статуту Навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради Навчального закладу створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, первинної профспілкової організації Навчального закладу.

4.3.4. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради Навчального закладу може бути членом педагогічної ради.

Головою радиНавчального закладу не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада Навчального закладу може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради Навчального закладу мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.5. Рада Навчального закладу:

-організовує виконання рішень конференції;

-вносить пропозиції щодо зміни типу, Статусу;

-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Навчального закладу;

-затверджує режим роботи Навчального закладу;

-сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні“ або срібною медаллю за „За досягнення у навчанні“ та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-погоджує робочий Навчальний план на кожний Навчальний рік;

-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-розглядає питання родинного виховання;

-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-сприяє педагогічній освіті батьків;

-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Навчального закладу;

-вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При Навчальному закладі за рішенням зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.4.1. Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.4.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, Навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Навчальному закладі;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріальної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та Навчальним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.4.3.Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються Навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.4.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.4.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.4.6.Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

4.5. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу.

4.5.1. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи Навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників Навчального закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.5.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.5.3. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Майно Навчального закладу становлять основні фонди ( приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, які є спільною власністю територіальних громад району, вартість яких відображається в її самостійному балансі.

Майно Навчального закладу є спільною власністю територіальних громад Хорольського району та належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, цього Статуту та укладених Навчальним закладом угод.

5.2. Навчальний заклад користується приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, цим Статутом й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з її охорони. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.3. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовується у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.4.Навчальний заклад має право клопотати перед відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації щодо здійснення дій, пов’язаних з рухом основних фондів, а також передачею в оренду та списанням основних фондів згідно з законодавством України.

5.5.Контроль за використанням та збереженням майна, переданого в оперативне управління Навчальному закладу здійснюється Засновником.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність Навчального закладу здійснюється на основі кошторису закладу освіти.

Джерелами формування кошторису Навчального закладу є:

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,

навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень,

споруд, обладнання, вторинної сировини;

- інші, не заборонені законодавством України.

6.2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Навчальному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.3. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

6.4. Навчальний заклад зобов'язаний:

- доходи (прибутки) закладу використовувати виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності;

- здійснювати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- не здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з Навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю Навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, інші контролюючі органи.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає Засновник.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Навчальним закладом.

9.4. При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 136

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.